betöltés folyamatban...
Blog

"Ki látta a JÁNHÁZ logót?" Nyereményjáték

2021.06.02. - 09:57

Ki látta a JÁNHÁZ logót NYEREMÉNYJÁTÉK 2021

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

A „Ki látta a JÁNHÁZ logót” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a JÁNHÁZ Kft. (székhely: 8357 Sümegcsehi, Rákóczi út 2/A.) (”Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat szintén a Szervező látja el.

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 

a www.facebook.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldal”) található „JÁNHÁZ Kft.” elnevezésű rajongói oldalon elérhető „Ki látta a JÁNHÁZ logót  NYEREMÉNYJÁTÉK 2021” posztjátékhoz a posztban szereplő utasításra a poszt alatt hozzászólás formájában helyesen teljesíti, azaz a feladatnak megfelelő képet tölti fel és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, továbbá a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

 

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat (a továbbiakban Pályázat) beküldésére jogosult.

 

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 

2.5 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk regisztrált saját Facebook profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil vagy e- mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

 

2.8 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Játék 2021. június 02. napján 16 óra 00 perctől 2021. június 16. napján 12 óra 00 percig tart.

 

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS

 

4.1 A Játékos feladata, hogy a Ki látta a JÁNHÁZ logót” posztjátékban a posztban szereplő utasításra a poszt alatt hozzászólás formájában helyes választ adjon, azaz a feladatnak megfelelő képet töltse fel a megadott határidőig. Csak Zalaegerszeg városában készült fotót fogadunk el. A képnek valós fotónak kell lennie, egyéb szerkesztett, montázsolt képeket nem fogadunk el!

 

4.2 A Poszt tartalma a következő:

 

„Nyereményjáték!! Ki látta a JÁNHÁZ logót?

Nyerj egy 10.000 Ft-os ajándékutalványt az újonnan nyílt Zalaegerszegi üzletünkbe!

Mit kell tenned, hogy részt vehess a játékban?

Fényképezz le egy JÁNHÁZAS logót Zalaegerszeg városában! Lehet az egy óriásplakáton, egy molinón, vagy bármin a lényeg, hogy mi legyünk rajta!

A fényképet töltsd fel a poszt alá és máris részt vehetsz a sorsolásban!

A játék 2021.06.02-től 06.14-ig tart!

Csak valós képet tölts fel a poszt alá, egyéb szerkesztett fotót nem fogadunk el!”

 

 

Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2021. június 02. napján 16 óra 00 perctől 2021. június 16. napján 12 óra 00 percig beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 1 (egy) nyertest hirdet ki. A véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 (egy) nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett ajándékutalványt nyeri meg. A sorsoláson nem kerül sor tartaléknyertesek kisorsolására és minden nyertes 1 db nyeremény megnyerésére jogosult. A sorsolás helyszíne a Szervező telephelye (telephely: 8790 Zalaszentgrót, Deák Ferenc u.1.) A sorsolás nem nyilvános.

 

 

4.3 Szervező a nyertes Játékos nevét a sorsolást követően, 2021. június 17. napján legkésőbb 17 óra 00 percig a Posztban hozzászólásként közzéteszi, amihez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

 

5. NYEREMÉNYEK, NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

5.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra:

 

1 db 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely kizárólag a Zalaegerszegi üzletünkben válható be (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u.46.), az utalványon feltüntetett időtartamig!

 

5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

 

5.3 A szervező a Játék nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül értesíti, a Facebook privát üzenetben egy alkalommal, ezzel egyidejűleg pedig a Jánház Kft. nevében történő hozzászólásban értesíti nevének megjelölésével (@név módszerrel, tageléssel), melyről a Facebook automatikusan értesítést küld a felhasználónak.

 

 

A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. Ezt követően a Szervező bekéri a Játékostól a Nyeremény átadásához, kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, kézbesítési cím), melyet a Játékos 3 (három) munkanapon belül köteles elküldeni a Szervező által kért egyéb adatok megadásával együtt. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.

 

5.4 A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha Facebook profiljai az 5.3 pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

 

5.5 A nyertes Játékosnak a Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott magyarországi címre vagy előzetes megbeszélés alapján telephelyeink egyikén is átveheti személyesen. Szervező a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget postai úton nem tud biztosítani, ez esetben csak személyes átvételre van lehetősége a telephelyeink egyikén, mely előzetes egyeztetést igényel. Személyes átvétel esetén szintén 90 (kilencven) naptári napon belül vehető át a nyeremény.

 

5.6 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. ADÓZÁS

 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

A Játékról részletes információk a „JÁNHÁZ Kft.” rajongói oldalon érhetők el.

 

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A nyertes jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a sorsolást követő 8 évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. A nem nyertesek adatait a sorsolást követő 15 nap elteltével megsemmisítjük, amennyiben ez idő alatt olyan körülmény merül fel, amely miatt esetlegesen a korábbi sorsolást érvénytelennek kell nyilvánítani és új sorsolás tartása szükséges, ez esetben a határidő az új sorsolást követően újrakezdődik.

 

8.1.1 A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről.

 

8.1.2 Az adatkezelés során a JÁNHÁZ Kft. maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban Infotv. – és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

 

8.1.3 Nyertesség esetén a játékos nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

8.1.4 Nyertesség esetén a Játékosról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, amelyet a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

 

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: 8790 Zalaszentgrót Deák Ferenc u.1. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

8.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

9.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a JÁNHÁZ Kft. facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Zalaszentgrót, 2021. június 02.

JÁNHÁZ Kft.

Szervező

Hírlevél

Feliratkozás