Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA


AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


Cégnév:”JÁNHÁZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság


Székhely: 8357 Sümegcsehi, Rákóczi út 2/A.


Cégjegyzékszám: 20-09-065256


Adószám: 12782134-2-20


Képviselő: Cserép János


Telefonszám: 36302278787


Fax: 3683360622


E-mail cím: janhaz@t-online.hu


Honlap: www.janhaz.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő)


2. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő
információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági
alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit.


Az Adatkezelő
■ az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.


■ a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a
személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,


■ a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával
korlátozza.,


■ az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,


■ az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi,
amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az
adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon
személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük
van,


■ a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,


■ biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai
védelmét.


■ A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes
adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.


3. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK


3.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás


(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint
olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek
munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a
szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez
fűződő jogait nem sértik.


(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1)
bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése
céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:


1. név
2. születési név,,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a
pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma,
29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges
adatokat;
31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és
beléptető rendszer,
illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.
(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a
Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából
kezel.
(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör
gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói.
(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes
adatai továbbíthatók. 
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését
követő 3 év.
(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
3.2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható,
amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra
vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése
érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a
munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség,
képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.
Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a
munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.
(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti
a munkavállalókkal.
(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb
ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb
csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha
az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét
munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.
(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez
szükséges feltételek.
(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása ,
munkakör betöltése.
(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat
eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik
meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a
munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A
vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem
ismerheti meg.
(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését
követő 3 év.
3.3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok,
önéletrajzok
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje,
helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a
jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a
kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a
munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál
munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó
munkavállalók. 
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig.
A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak
adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása
alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal
összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E
hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
3.4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail
címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja,
annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a
kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más
személyekkel, szervezetekkel.
(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban
személyes leveleket nem tárolhat.
(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen
– 3 havonta - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos
érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói
rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt.
8.§, 52. §) ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója
jogosult.
(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét,
biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen
munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az
ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság
elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei
vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az email
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri
feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek
tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a
munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a
munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló
távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az
ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes
használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi
jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel
kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
3.5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre
bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri
feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja,
ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem
kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat
ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire
egyebekben az előbbi 4. pont rendelkezései irányadók.
3.6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti
meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk
jogosultja a Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell
alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a
regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles
kezdeményezni a Társaság.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre
és jogkövetkezményire a .4. pont rendelkezései irányadók.
3.7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a
mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató
valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt
adatokat ellenőrizheti.
(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont
magáncélra használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a
munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót
arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye
felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a
munkavállaló viselje.
(3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a .4. pont rendelkezései
irányadók.
3.8. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
(1) A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja
munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése.
(2) A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság,
gépjárműhasználat ideje.
(3) Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók
földrajzi helyzete munkaidőn kívül. Egyebekben a munkáltatói ellenőrzésre és
jogkövetkezményire a .4. pont rendelkezései irányadók.
3.9. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok
védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz,
amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján
személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít. 
(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az
érintett hozzájárulása.
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának
tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik
személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell
elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez
a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott
megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat
tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés
jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert
alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek
köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó
rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.
(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók,
vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A
hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha
az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett
elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés
ellenére a területre bemegy.
(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig
őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és
hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban
bizonyítékként kívánják felhasználni.
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel
adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől
számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával
kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben,
amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben,
zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz
tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók
munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
(8) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen
munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe
(így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek)
megfigyelhető.
(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a
törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer
működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és
helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.
4. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
4.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként,
szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét,
anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői
igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét,
telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát
(ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája,
törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési,
adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok
kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról
tájékoztatni kell.
4.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett
hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
4.3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a
felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs,
internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik,
de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet
a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági
azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie
(pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a
felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat
[kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül
szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén
elhelyezni.
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása
során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó
tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap
üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül
utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó
adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti
alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez
kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez
kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó
tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló
a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató
elérhetőségére.
4.4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is
használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert
tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet
keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a
webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak
felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek
között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató
egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak
használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát,
elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és
hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője
részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a
weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa
böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha
a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak
érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden
alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy
bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni
cookie-k nélkül.
(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó
személyének beazonosítására.
(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:
1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon
keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az
adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik
adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
2. Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó
honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor
megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító
adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy
számára.
2.1. Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói
élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.
2.2. Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
4.5. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez,
hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét,
telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének
megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az
érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a
Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat
munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás
végelszámolásáig.
4.6. Direkt marketing célú adatkezelés
(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint
reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés),
így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni
kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott
kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen
egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes
adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online
azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó
direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális
ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres
vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a
Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai
kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
5. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
5.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként,
szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben
meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi
CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási
státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a
gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó
és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az
ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az
átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői
igazolvány száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
5.2. Kifizetői adatkezelés
(2) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása,
bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek –
munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők –
adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az
adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a
határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes
személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét,
állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási
azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt
fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és
szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és
járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés)
céljából.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
5.3. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozása
megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek
képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és
utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét,
idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa
számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti
kijelölt személye.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől,
illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))
Kelt,Keszthely, 2018. Május 30.
„JÁNHÁZ” Kft., mint Adatkezelő
képv.: Cserép János ügyvezető

A weblap tároló szerver helye: Budapest BIX

A szerver szolgáltatója: Onecreative Marketing Professional Kft.

Szolgáltató címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.

A szerver tulajdonosa: Onecreative Marketing Professional Kft.

Címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.